VERZENDBELEID

Meest recente datum van wijziging: 1 maart 2019

Het verzendbeleid geeft u alle informatie over hoe wij, McGregor Retail Netherlands B.V., met hoofdkantoor in Amsterdam, Nederland (‘McGregor’ of ‘we’) de producten verzenden die u heeft gekocht op www.mcgregornewyork.com (‘Website’).

Doorlooptijd voor zendingen

Alle bestellingen worden binnen 1 tot 2 werkdagen verwerkt. Bestellingen worden niet verzonden en/of geleverd op bepaalde officiële feestdagen. 

Verzendkosten en levertijden

McGregor biedt kosteloze standaardverzending binnen Nederland en België voor bestellingen met een minimum aankoopbedrag van 50 EUR. Voor bestellingen met een aankoopbedrag van minder dan 50 EUR en/of bestellingen die buiten de EU moeten worden verzonden, geldt geen kosteloze standaardverzending.

Raadpleeg voor een gedetailleerd overzicht van de verzendkosten en levertijden per land de onderstaande tabel:

REGIO

LEVERTIJD & VERVOERDER

KOSTEN

Nederland*

1-2 werkdagen
PostNL

€ 3,95 
Gratis voor bestellingen boven  € 50

België

1-2 werkdagen
DHL

€ 3,95 
Gratis voor bestellingen boven  € 50

Duitsland

1-3 werkdagen
DHL

€ 4,95 
Gratis voor bestellingen boven  € 100

Spanje

1-3 werkdagen
DHL

€ 9,95 
Gratis voor bestellingen boven  € 200

Frankrijk

1-3 werkdagen
DHL

€ 9,95 
Gratis voor bestellingen boven  € 200

Overige EU-landen

2-4 werkdagen
DHL

€ 9,95 
Gratis voor bestellingen boven  € 200

Verenigd Koninkrijk

2-4 werkdagen
DHL

€ 35 
Gratis voor bestellingen boven  € 350

Belastingvrije bestellingen van buiten de Europese Unie

Als u een bestelling plaatst vanuit een niet-EU-land worden invoerrechten en -heffingen in rekening gebracht. De invoerrechten en -heffingen, die per niet-EU-land kunnen variëren, worden door de koeriersdienst in rekening gebracht. 

 

We sturen leveringen naar bijna elk land in de wereld, met enkele specifieke uitzonderingen ingeval bijzondere omstandigheden van toepassing zijn. Indien het land van uw zending niet in de lijst staat, neem dan contact met ons op en we zullen u persoonlijk informeren over de verzendkosten naar dat adres.

McGregor zal zich in redelijkheid inspannen om de bestelling binnen de verwachte levertijden te leveren op het afleveradres. Als we te maken hebben met veel bestellingen of met andere onvoorziene omstandigheden, kunnen zendingen worden vertraagd. Houd rekening met extra dagen vervoer voor levering. Indien er een voorziene vertraging is in de verzending van uw bestelling, zullen we per e-mail of telefonisch contact met u opnemen.

Indien een verzending vertraging oploopt of niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zullen we u hiervan zo snel als in redelijkheid mogelijk is nadat de bestelling is geplaatst op de hoogte stellen. In dat geval kan u de overeenkomst kosteloos ontbinden.

Verzending naar een postbus of een APO-/FPO-adres

We kunnen een bestelling alleen uitvoeren naar een afleveradres dat een thuis- of werkadres is in een van de landen die kunnen worden geselecteerd wanneer u het afleveradres kiest. We sturen geen leveringen naar postbussen of adressen van postkantoren van leger of vloot (APO- of FPO-adressen).

Verzendingsbevestiging en -tracering

Zodra uw bestelling is verzonden, sturen we u een e-mail met verzendingsbevestiging en een traceernummer.

Douanerechten en invoerheffingen

McGregor is niet verantwoordelijk voor eventuele douanerechten en/of invoerheffingen op uw zending. Alle gedurende of na het vervoer van uw bestelling opgelegde vergoedingen zijn uw verantwoordelijkheid (zoals heffingen, belastingen, etc.).

Schade, onvolledige zendingen, verliezen of onjuist geleverde producten

We verzoeken u om onze klantenservice zo spoedig mogelijk (binnen 24 uur vanaf het moment waarop u de bestelling heeft ontvangen) per e-mail, telefoon of via de contactpagina van de Website informeren indien u:

  • uw bestelling in beschadigde of onvolledige toestand ontvangt;
  • producten ontvangt die u niet hebt besteld; of
  • uw bestelling niet hebt ontvangen.

In deze gevallen zullen we besluiten hoe we de situatie oplossen. U moet ons altijd op de hoogte stellen van de bovenstaande situatie(s) en onze instructies afwachten.

Wij zullen de kosten dragen voor een eventuele vervangende levering en zullen er vervolgens voor zorgen dat de juiste producten worden verstuurd, vooropgesteld dat u volledig hebt voldaan aan onze retourzendingsinstructies.

Als u een of meerdere producten voor eigen rekening terugstuurt, zonder eerst contact met ons op te nemen en onze instructies af te wachten, kunt u de door u gemaakte verzendkosten niet van McGregor terugvorderen (en kan u McGregor niet aansprakelijk stellen voor de retourzending die plaatsvond zonder onze voorafgaande instructies).

Om ervoor te zorgen dat u tevreden bent, bieden we zo snel mogelijk een geschikte oplossing. Indien de bestelling is kwijtgeraakt tijdens vervoer of als u beweert dat u de bestelling niet heeft ontvangen (ook al blijkt ontvangst uit de traceergegevens), zullen we een onderzoeksprocedure instellen bij de desbetreffende vervoerder. Doorgaans wachten we eerst de resultaten van de onderzoeksprocedure af en sturen we u een nieuw product toe of betalen we u de aankoopprijs terug indien wordt bevestigd dat de zending door de vervoerder is kwijtgeraakt. U gaat ermee akkoord uw volledige medewerking te verlenen aan onze vervoerder tijdens de uitvoering van het onderzoek.

Het risico van schade en/of verlies aan/van de zending berust bij McGregor tot het moment van levering van de bestelling op het afleveradres, tenzij anders is overeengekomen. Indien er problemen zijn met de zending van een bestelling wegens een fout in het afleveradres die door de afnemer is gemaakt, kan McGregor niet aansprakelijk worden gesteld voor het (gedeeltelijke) verlies van de zending.

Neem contact met ons op

Als u vragen heeft over de verzending van uw bestelling, neem dan contact met ons op via de onderstaande gegevens. U kunt ons te allen tijde een e-mail sturen en kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00.

Telefoon: +31 (0) 20 280 78 90
E-mail: support@mcgregornewyork.com

SHIPPING POLICY

Last date of modification: 1th of March 2019

This policy (“Shipment Policy") provides you all the information about how we, McGregor Retail Netherlands B.V., with headquarters in Amsterdam, the Netherlands (“McGregor” or “we”) ship the products that you have purchased on www.mcgregornewyork.com (“Website”). 

Shipping processing time

All orders are processed within 1 to 2 business days. Orders are not shipped and/or delivered on certain public holidays.

Shipping rates & Delivery times

McGregor offers free standard shipping to NL & BE on orders with a minimum purchase amount of EUR 50. Orders with an purchase amount of less than EUR 50 and/or send outside of the EU do not qualify for free standard shipping.

For a detailed overview of shipping rates & delivery times per country, see below:

REGION

DELIVERY TIME & CARRIER

COST

The Netherlands*

1-2 business days*
PostNL

€ 3,95 
Free delivery on orders over € 50

Belgium 

1-2 business days
DHL

€ 3,95 
Free delivery on orders over € 50

Germany

1-3 business days
DHL

€ 4,95 
Free delivery on orders over € 100

Spain

1-3 business days
DHL

€ 9,95 
Free delivery on orders over € 100

France

1-3 business days
DHL

€ 9,95 
Free delivery on orders over € 100

Rest of the EU

2-4 business days
DHL

€ 9,95 
Free delivery on orders over € 100

United Kindom

2-4 business days
DHL

€ 35 
Free delivery on orders over € 350


Orders from outside of the European Union

If you place an order from a non-EU country, no VAT will be applied. By purchasing from outside the EU you will be charged import taxes and duties instead. The import taxes and duties, which may vary by non-EU country, are on your account and will be charged by the delivery courier. 

We ship to almost every country of the world, with a few specific exceptions where particular circumstances apply. If the country you are shipping to is not listed, please contact us and we will inform you personally about the delivery fee to that address.

McGregor will use all reasonable efforts to deliver the order to the delivery address within the expected delivery estimates. If we are experiencing a high volume of orders or other unforeseen circumstances, shipments may be delayed. Please allow additional days in transit for delivery. If there is a forseeable delay in the shipping of your order, we will contact you via email or telephone.

If shipping suffers a delay, your shipment cannot be completed, or only partially, we will inform you about this as soon as reasonably possible after the order has been placed. In this case, the customer has a right to dissolve the contract free of charge.

Shipment to P.O. boxes or APO/FPO addresses

We can only fulfil an order to a delivery address which is a home or office address in one of the countries that can be selected when choosing the shipping address. We do [not] ship to P.O. boxes and Army Post Office or Fleet Post Office addresses.

Shipping confirmation & order tracking

You will receive a shipment confirmation e-mail containing your tracking number once your order is shipped.

Customs, duties and taxes

McGregor is not responsible for any customs duties and/or import taxes applied to your shipment. All fees imposed during or after transit of your order are your responsibility (e.g. tariffs, taxes, etc.).

Damages, incomplete, losses or incorrectly delivered products

You must inform our customer service as soon as possible (within 24 hours when having received the order) by e-mail, telephone or through the contact page on the Website, if you:

  • receive your order in a damaged or incomplete state;
  • receive products that you did not order; or
  • do not receive your order.

In such cases, we will decide how to deal with the matter at hand. You must always inform us in the aforementioned situation(s) and wait for our instructions.

We will bear the costs of any replacement shipment and will subsequently take care of the shipment of the correct product, provided that you have fully conformed with the return instructions from us.

If you return one or more products at your own costs, without first contacting and awaiting our instructions, you cannot claim the shipping costs you have made from McGregor (nor hold us responsible for the return shipment that took place without our prior instructions).

In order to serve you in the best possible way, we will provide a suitable solution for you as quick as possible. If the order has been lost during transport or if you claim not to have received the order (even if this appears from the tracking information), we will initiate an investigation procedure with the relevant shipping carrier. Usually we first wait for this investigation procedure and if the shipment is indeed declares lost by the shipping carrier, a new product will be sent to you or the purchase price will be refunded to you. You agree to fully cooperate with our shipping carrier in executing its investigation.

The risk of damage and/or loss of the shipment lies with McGregor up to the moment of delivery of the order to the delivery address, unless agreed otherwise. In case anything goes wrong with the shipment of an order due to an error in the delivery address made by the buyer, McGregor cannot be held responsible for the (partial) loss of the shipment.

Contact us

If you have any questions about the shipment of your order, you are welcome to contact us using the information below. You can contact us per email at any time and by phone from Monday to Friday between 9:00 a.m. and 5:00 p.m. CET.

Telephone: +31 (0) 20 280 78 90
Email: support@mcgregornewyork.com